Χρησιμοποιώντας έξι (6) ενωμένες γραμμές, ενώστε όλες τις τελείες.

Discuss this article in the forums (3 replies).