Ποιες από τις παρακάτω δέκα προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς;
1) Μία από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδής.
2) Δύο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
3) Τρεις από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
4) Τέσσερις από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
5) Πέντε από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
6) Έξι από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
7) Επτά από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
8 ) Οκτώ από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
9) Εννέα από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
10) Δέκα από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.

Discuss this article in the forums (1 replies).