Υπάρχει ένας πάσσαλος σε μια λίμνη. Ο μισός πάσσαλος είναι μέσα στο χώμα, το ένα τρίτο είναι καλυμμένο με νερό, και 3 μέτρα είναι έξω από το νερό. Πόσο μέγεθος έχει ο συνολικά ο πάσσαλος?

Discuss this article in the forums (7 replies).